رفتن به محتوای اصلی
x
پیوست اندازه
اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشدسال 1402 (404.38 کیلوبایت) 404.38 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون دكترا سال 1402 (398.4 کیلوبایت) 398.4 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 (208.38 کیلوبایت) 208.38 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي سال 1400 (187.91 کیلوبایت) 187.91 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي درسراسر كشور مقطع دكتري (100.35 کیلوبایت) 100.35 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي در سراسر كشور مقطع كارشناسي (101.73 کیلوبایت) 101.73 کیلوبایت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان جديد الورود مقطع دكتري سال 1400 (101.26 کیلوبایت) 101.26 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي سراسر كشور مقطع كارشناسي (101.99 کیلوبایت) 101.99 کیلوبایت
اطلاعيه ترميم نيمسال 1-400 (74.15 کیلوبایت) 74.15 کیلوبایت
چك ليست مدارك تحويلي به واحد هاي پستي درسراسر كشور مقطع كارشناسي ارشد (99.92 کیلوبایت) 99.92 کیلوبایت
اطلاعيه مهم ثبت نام ترم 1-400 (137.48 کیلوبایت) 137.48 کیلوبایت
اطلاعيه ترم تابستان سال 1400 (134.32 کیلوبایت) 134.32 کیلوبایت
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل (205.27 کیلوبایت) 205.27 کیلوبایت
اطلاعيه حذف پزشكي ومجاز دانشجويان (260.2 کیلوبایت) 260.2 کیلوبایت
اطلاعيه مهم آموزشي (159.05 کیلوبایت) 159.05 کیلوبایت
اطلاعیه درخواست مدارک (132.15 کیلوبایت) 132.15 کیلوبایت
دانشجویان متقاضی میهمان وانتقال (33.44 کیلوبایت) 33.44 کیلوبایت
اطلاعيه ثبت پروژه در سيستم گلستان (883.93 کیلوبایت) 883.93 کیلوبایت
اطلاعيه درخواست مدارك تحصيلي از طريق پست (265.72 کیلوبایت) 265.72 کیلوبایت
اطلاعيه حذف پزشكي و مجاز دروس (260.2 کیلوبایت) 260.2 کیلوبایت
اطلاعیه در خصوص کسری مدارک دانشجویان تحصیلات تکمیلی (120.2 کیلوبایت) 120.2 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی